ZKGW Świętokrzyskie

Związek Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego

Projekt „Federacja Kół Gospodyń Wiejskich województwa świętokrzyskiego”
realizowany jest w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
– Edycja 2022 – Priorytety 2-4

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji i aktywności kół gospodyń wiejskich poprzez działania nakierowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w kołach gospodyń wiejskich, rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracę i przepływ informacji między kołami gospodyń wiejskich oraz wspieranie sieciowania kół gospodyń wiejskich.

Grupę docelową projektu stanowią członkinie i członkowie kół gospodyń wiejskich z województwa świętokrzyskiego.

Przewidywane efekty projektu to zwiększenie zaangażowania obywateli – członkiń i członków kół gospodyń wiejskich oraz organizacji kół gospodyń wiejskich w życie publiczne, a także wzmocnienie potencjału III sektora w województwie świętokrzyskim.

Planowane działania:
✓ Zorganizowanie szkoleń dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich województwa
świętokrzyskiego m.in. z zakresu księgowości, prawa dla KGW, fundraisingu, marketingu
i PR, promocji KGW oraz współpracy KGW z instytucjami publicznymi
i przedsiębiorcami.

✓ Zorganizowanie spotkań integracyjnych oraz wyjazdów integracyjnych dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich województwa świętokrzyskiego zgodnych z tematyką zaproponowaną przez uczestników projektu. Będą to np.: profilaktyka zdrowotna, kosmetyka, prezentacja dobrych praktyk i działań realizowanych przez KGW lub inne organizacje pozarządowe.

✓ Zorganizowanie Kongresu świętokrzyskich Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie
centralnym wydarzeniem łączącym koła tworzące Związek Kół Gospodyń Wiejskich.

Całkowita wartość projektu: 410 000,00 zł
Kwota dofinansowania z NIW-CRSO: 400 000,00 zł

Skip to content